Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Biznes robią ci, którzy znają i rozumieją ludzi.

Cehster Karass

TECHNIK EKONOMISTA - ZAWÓD DLA LUDZI MŁODYCH, KREATYWNYCH, OTWARTYCH NA NOWE DOŚWIADCZENIA

Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych, w kancelariach oraz sekretariatach.

Z nami nauczysz się:

 • sporządzania korespondencji biurowej;
 • pracy w programie Insert: w module Subiekt, Gratyfikant, Rachmistrz;
 • pracy w programie Płatnik;
 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia rachunkowości;

Dzięki nauce w PCKZiU w Jaworze:

 • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 • nabędziesz doświadczenie zawodowe w trakcie praktykach zawodowych w instytucjach finansowych, działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych (w kraju i za granicą);
 • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych;
 • poznasz obsługę programu Płatnik i Insert GT, wykorzystywanych w wielu przedsiębiorstwach;
 • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach;

Okres nauki: 5 lat

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, geografia.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia.

 

W tym zawodzie zdobywa się dwie międzynarodowe kwalifikacje zawodowe:

 • EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej;
 • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

 • w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:\
  • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
  • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
  • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzania biznesplanu.
 • w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole masz wiele możliwości:

 • jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz pójść na studia ekonomiczne lub pokrewne i zdobyć drugi zawód;
 • jeśli chcesz pracować - możesz być zatrudniony w: urzędzie administracji państwowej i samorządowej, banku, urzędzie skarbowym, biurze rachunkowym, kancelarii podatkowej, w działach kadr, księgowości, sekretariatach;
 • możesz również założyć własną firmę;
 • możesz połączyć pracę z nauką (np. na studiach zaocznych).

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości


WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie