Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 


3-LETNIA SZKOŁA ZAWODOWA W ZAWODZIE:
SPRZEDAWCA

 

Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych. W procesie kształcenia kładziemy nacisk na kształtowanie postaw i nawyków, w szczególności takich jak: uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość i odpowiedzialność.

Zadania zawodowe sprzedawcy obejmują zadania właściwe dla zawodów akwizytor oraz pracownik salonu sprzedaży, czyli punktu sprzedaży o wysokim standardzie obsługi. Kładziemy duży nacisk na ukształtowanie takich umiejętności, które pozwalają na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

NAUCZYSZ SIĘ!

 • przyjmować i przechowywać towary
 • stosować nowoczesne i specjalne formy sprzedaży
 • wystawiać dokumenty zw. z obrotem towarowym
 • prowadzić ewidencje sprzedaży
 • inkasować należności i odprowadzać utargi
 • obliczać ceny, marże, podatek od towarów i usług, zapasy towarów
 • obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnych sklepach
 • obsługiwać komputer i korzystać z programów użytkowych
 • pozyskiwać nabywców, zbierać zamówienia, zawierać umowy sprzedaży w oparciu o oferowane przez akwizytora próbki, prospekty oraz wzory
 • posługiwać się podstawowymi przepisami prawa pracy
 • działać zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u prywatnego pracodawcy.


3-LETNIA SZKOŁA ZAWODOWAW ZAWODZIE:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Na uzyskanie kwalifikacji zawodowych mechanika pojazdów samochodowych składa się z jednej strony umiejętność wykorzystania wiedzy ogólnotechnicznej umożliwiającej zrozumienie budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, z drugiej zaś strony — znajomość warunków i sposobów eksploatacji pojazdów.

NAUCZYSZ SIĘ!

 • odczytywać rysunki wykonawcze i złożeniowe typowych części maszyn i wyrobów
 • czytać dokumentację techniczno-ruchową i technologiczną
 • wyjaśnić budowę i zasadę działania i przeznaczenie typowych narzędzi kontrolno-pomiarowych oraz zinterpretować ich wskazania
 • rozróżnić pojazdy samochodowe ze względu na ich przeznaczenie i·rozwiązania konstrukcyjne
 • zinterpretować dane zawarte w charakterystyce technicznej samochodu i ocenić przydatność eksploatacyjna pojazdu
 • scharakteryzować przebieg procesu technologiczno-organizacyjnego wytwarzania samochodu
 • zinterpretować zjawiska i procesy powodujące zmiany stanu technicznego pojazdów podczas eksploatacji
 • posłużyć się dokumentacja technologiczna w procesie obsługi i·naprawy
 • obsłużyć urządzenia stanowiące wyposażenie typowych stanowisk obsługowo-naprawczych i diagnostycznych

3-LETNIA KLASA WIELOZAWODOWA

Specyfika nauczania we tego typu klasach polega na tym, że w PCKZ w Jaworze nauczane są przedmioty ogólnokształcące, natomiast przedmioty zawodowe — na kursach dokształcających organizowanych przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

W TEJ KLASIE MOŻESZ ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCE ZAWODY

murarz

fryzjer

kucharz małej gastronomii

kamieniarz

sprzedawca

rolnik

pszczelarz

górnik eksploatacji otworowej

operator maszyn leśnych

górnik eksploatacji podziemnej

rybak śródlądowy

górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

betoniarz - zbrojarz

cieśla

monter budownictwa wodnego

monter konstrukcji budowlanych

monter nawierzchni kolejowej

elektromechanik

mechanik maszyn
i urządzeń drogowych

zdun

monter systemów rurociągowych

dekarz

posadzkarz

monter instalacji
i urządzeń sanitarnych

malarz - tapeciarz

monter sieci komunalnych

ogrodnik

monter instalacji gazowych

lakiernik

monter izolacji budowlanych

blacharz

blacharz samochodowy

monter kadłubów okrętowych

operator obrabiarek skrawających

modelarz odlewniczy

ślusarz

kowal

mechanik-monter maszyn
i urządzeń

koszykarz - plecionkarz

mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych

operator urządzeń przemysłu ceramicznego

mechanik pojazdów samochodowych

operator urządzeń przemysłu chemicznego

monter-instalator urządzeń technicznych
w  budownictwie wiejskim

kominiarz

elektryk

monter - elektronik

elektromechanik pojazdów samochodowych

monter sieci
i urządzeń telekomunikacyjnych

mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych

mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych

monter instrumentów muzycznych

zegarmistrz

mechanik precyzyjny

złotnik - jubiler

optyk - mechanik

drukarz

cukiernik

introligator

piekarz

tapicer

rzeźnik - wędliniarz

technolog robót wykończeniowych
w budownictwie

stolarz

kaletnik

krawiec

obuwnik

operator maszyn
i urządzeń metalurgicznych

garbarz skór

operator maszyn
i urządzeń odlewniczych

operator maszyn
i urządzeń do obróbki plastycznej

monter mechatronik

kuśnierz

operator urządzeń przemysłu szklarskiego

rękodzielnik wyrobów włókienniczych

operator maszyn
w przemyśle włókienniczym

operator maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego

 

PRAKTYKA

W I kl. 2 dni w tygodniu
W II kl. 2 dni w tygodniu
W III kl. 3 dni w tygodniu

UPRAWNIENIA ABSOLWENTÓW

Zdobycie zawodu wybranego przez ucznia.
Uzyskanie tytułu czeladniczego dającego uprawnienia do pracy również poza granicami kraju.

INNE UWAGI

Predyspozycje psychiczne i fizyczne kandydatów:
- bardzo dobry stan zdrowia,
- pełna sprawność fizyczna,
- zdolności manualne związane z wybranym zawodem,
- kultura osobista.

NAUKA ZAWODU

 1. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w formie nauki zawodu, zawiera pracodawca z młodocianym w terminach przyjęć kandydatów do szkół zasadniczych (1 września).
 2. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy (w szczególnych przypadkach okres ten może być wydłużony o 12 miesięcy - brak promocji, lub skrócony o 6 miesięcy - uczeń nie dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej).
 3. Zawody, w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj i zakres zdobywanych umiejętności określają plany i programy sporządzane w oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.
 4. Młodociani dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 5. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdają egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
 6. Młodociani zatrudnieni przez pracodawców nie będących rzemieślnikami dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Może pokryć koszty egzaminów poprawkowych.


 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie od pracodawcy o praktycznej nauce zawodu (do odebrania w sekretariacie Szkoły)
 • podanie (kliknij aby pobrać)
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie