Technik ekonomista

 • TECHNIK EKONOMISTA to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

  TECHNIK EKONOMISTA posługuje się nowoczesną technologią oraz korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nauka tych umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu programu Insert GT.

  TECHNIK EKONOMISTA - ZAWÓD DLA LUDZI MŁODYCH, KREATYWNYCH, OTWARTYCH NA NOWE DOŚWIADCZENIA

  W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:
  AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  AU.36. Prowadzenie rachunkowości.

  Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji AU.35 i AU.36 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.
  Dodatkowo absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista może w szybki sposób uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w kolejnym zawodzie: technik rachunkowości. Wystarczy ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin potwierdzający kwalifikację AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.